Veranderkunde

Ervaren veranderkundige professionals

Inspirerend, confronterend, pragmatisch, diepgaand en niet vrijblijvend

De ervaren veranderkundige professionals van ParView helpen u het implementeren van veranderprocessen. We treden op als co-creator, begeleider en sparringpartner. ParView is sterk in het implementeren van veranderingen. Onze stijl is inspirerend, confronterend, pragmatisch, diepgaand en niet vrijblijvend. Hierbij wordt aandacht geschonken aan een goede afstemming en open communicatie tussen het management en de verschillende afdelingen. Onze veranderkundigen werken vol passie aan verandervraagstukken. Zodra het verandertraject succesvol aan afronding toe is, zorgen de professionals dat de veranderingen geborgen worden en duurzaam ingeregeld zijn, zodat wij met vertrouwen kunnen overdragen.

Sociale Domein

Binnen het sociale domein heeft ParView inmiddels diverse opdrachten uitgevoerd. In samenspraak met burgers, zorg- en welzijnsorganisaties, wijkteams en ambtenaren hebben we diverse projecten vormgegeven. Binnen de financiële kaders die er zijn, in samenspraak kijken wat in de lokale situatie innovatieve, aansluitende oplossingen zijn met oog en aandacht voor kwaliteit, veiligheid en behoefte van de inwoner.

Binnen de jeugdzorg hebben we onder meer gekeken naar optimalisatie in de toegang van jeugdzorg. Er is weinig zicht op de toegang, de soort en de omvang van de zorg aan jeugdigen mede doordat een jeugdige zich met een hulpvraag kan aanmelden bij verschillende partijen (jeugdteam, huisarts, medisch specialist, jeugdarts). We adviseren daarnaast over mogelijkheden om integraal naar jeugdzorg te kijken over de domeinen Jeugd GGZ, Jeugd- en opvoedhulp en kinderen en jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

ParView heeft jarenlange ervaring met inkoop en contractering in de zorg, zowel bij zorgverzekeraars als gemeenten. Met gedegen kennis van inkoop en aanbesteding wordt binnen deze trajecten zo goed mogelijk een proces ingericht om de maatschappelijke en financiële doelstellingen te bewerkstelligen. Het professionaliseren van de inkoop en contractering maakt het mogelijk financiële voordelen te realiseren. Het goed meenemen, bevragen met aandacht voor de verschillende belangen van de diverse stakeholders maakt dat we in staat zijn een eerlijk, zakelijk, maar ook maatschappelijk aanvaard traject vorm te geven.

Binnen de Participatiewet heeft ParView, ondermeer ten aanzien van de Wet Jonggehandicapten (WAJONG), verschillende recente onderzoeken vergeleken en aangevuld met praktijkonderzoek om zodoende tot adviezen en verbetermaatregelen voor gemeenten te komen. Daarnaast vervullen we een rol bij het reduceren van de hoeveelheid inwoners die gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand (WWB), met als belangrijkste doel iedereen met een arbeidsvermogen naar werk toe te leiden en het bevorderen van actieve maatschappelijke bijdrage. Hierbij is het van belang om goed af te pellen wat de verschillende partijen echt willen bewerkstelligen, hoeveel regelruimte er daadwerkelijk is en tenslotte om met diverse partijen tot onconventionele oplossingen te komen.

Wij kunnen gemeenten helpen bij het vormgeven van een innovatief programma om maatschappelijke participatie en de kans op het verkrijgen van (regulier) werk te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan creatieve vormgeving van beschut werk, het adequaat inzetten van loonkostensubsidie en studie-regelingen, maar ook het vormgeven van, door gemeente beschikbaar gestelde programma’s, waarbij aandacht is voor onder andere het verbeteren van de sollicitatievaardigheden, informatie over de arbeidsmarkt, het vergroten van de werknemersvaardigheden en het opdoen van werkervaring en/of vergaren van startkwalificaties.

Binnen de ouderenzorg hebben we verschillende opdrachten vervuld. Zo hebben adviseurs van ParView bijgedragen aan het professionaliseren en optimaliseren van afdeling paramedici en specialisten ouderenzorg, zowel financieel alsook zorg en medisch inhoudelijk. Daarnaast met managers en zelforganiserende teams methodieken ontwikkeld om gestructureerd door het jaar heen te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten en daarnaast te voldoen aan alle verplichtingen

Proces- en systeemevaluatie en optimalisatie

Binnen organisaties werken veel afdelingen, met elk zijn eigen discipline, vaak samen of zijn afhankelijk van elkaar. Een procesevaluatie en het implementeren van een systeemoptimalisatie biedt concrete handvaten voor een efficiëntere inrichting van de processen. Bij een procesevaluatie maken wij intensief gebruik van de kennis en ervaring van direct betrokkenen. Zij zijn degene die moeten werken met bepaalde systemen en volgens bepaalde werkprotocollen en procedures, en hebben vaak het beste zicht op knelpunten en verbeter-punten. Het is daarom belangrijk om juist deze kennis en ervaring te raadplegen om te komen tot succesvolle verbeteringen. Effectieve werkprocessen leiden vaak tot gerichter sturen, monitoren, tijdswinst en daardoor gunstige financiële effecten voor de gehele organisatie.

Onze professionals hebben veel ervaring met werkprocessen en systemen binnen zorginstellingen en gemeenten. Specifiek voor organisaties in de zorg en voor gemeenten hebben wij proces- en systeemevaluaties en optimalisaties ontwikkeld.