Onderzoek op maat

Onderzoekende aard en brede blik

Ruime kennis en onderzoekservaring

Vanuit de verschillende wetenschappelijke en theoretische achtergronden en vanuit de praktijk hebben onze professionals veel kennis en ervaring met het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Wij vinden het belangrijk om een goed en compleet beeld te krijgen van wat er speelt in een organisatie en de markt daaromheen. Daarenboven inzicht en richting geven in de stappen die leiden tot het realiseren van de doelstellingen. Gedegen onderzoek is daarvoor essentieel.

Vanuit onze onderzoekende aard en brede blik zijn wij in staat innovatieve en creatieve oplossingen aan te dragen. Wij hebben ons gespecialiseerd in het meetbaar en zichtbaar maken van de kracht en ontwikkelpunten. Op het niveau van de organisatie, team en het individu. Onderzoek dient altijd een praktisch nut waarbij u ondersteuning en aanbevelingen krijgt waarmee u een strategische keuze kunt maken. Het resultaat is geen dikke rapportage, maar een werkbare oplossing en het verhaal achter de cijfers.

ParView weet een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk. Tot slot is er ook al veel onderzoek gedaan, ParView houdt de ontwikkelingen en onderzoeken nauwgezet bij en weet deze inzichten om te buigen naar bruikbare adviezen voor organisaties.

Rechtmatigheidsonderzoek

Interne controle (IC/Zelfonderzoek

Mogelijke onderzoeken die verband houden met onderzoek op maat zijn:

 • Ex ante (beleid)onderzoek
 • Post ante (beleid)evaluatieonderzoek
 • Effectiviteitsonderzoek – scope onderzoek
 • Benchmark onderzoek
 • Leefbaarheidsonderzoek
 • Opinieonderzoek
 • Klantonderzoek: beleving, wensen en behoefte
 • Marktverkenning
 • Cliëntonderzoek
 • Interne controle/zelfonderzoek
 • Fraude/rechtmatigheidsonderzoek

Instrumenten die worden gebruikt zijn onder andere: schriftelijk onderzoek, online onderzoek, interviews, participerend observeren, meeluisteren aan de telefoon, dossieronderzoek op locatie, groepsgesprekken, documentenanalyse etc. Enkele voorbeelden uit de praktijk kunt u hieronder vinden:

 • Ex ante (beleid)onderzoek: Ex ante onderzoek wordt ingezet in de fase van beleidsvoorbereiding. Dit is onderzoek wat plaatsvindt vooraf aan de invoering van een beleid met als doel inzicht te kunnen geven in de te verwachten effecten, om hier vervolgens door middel van een beleidsontwerp vooraf zo goed mogelijk op in te spelen. Voorbeelden van onderwerpen waar ex ante onderzoek zich op kan richten zijn overheidsbezuinigingen, regionaal organiseren van inkoop in het sociale domein en het implementeren van rechtmatigheidscontroles in zorginstellingen.
 • Post ante (beleid)evaluatieonderzoek: Hebben beleidsveranderingen tot (de verwachtte) effecten geleid? Wat zijn deze effecten en wat kan hieruit worden afgeleid? Wat betekent dit voor de zorginstelling/gemeente/zorgverzekeraar?
 • Marktverkenning Wat zijn de mogelijkheden om regionaal samen te gaan werken voor zorginstellingen? Waar is in de regio behoefte aan en waar liggen mogelijkheden? Welke diensten kan een instelling of gemeente bieden om te voldoen aan de behoefte van de zorgnemer?
 • Cliëntonderzoek
 • Interne controle/zelfonderzoek 
 • Fraude/rechtmatigheidsonderzoek